Zasady i warunki

Zasady i warunki

Przeczytaj uważnie nasze warunki, dzięki ich przestrzeganiu wszystko pójdzie tak, jak powinno.

Nawiązanie stosunku umownego

Stosunek umowny pomiędzy biurem podróży Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o (zwana dalej TA), a klient tworzy umowę podróży zatwierdzoną przez klienta (lub jego upoważnionego przedstawiciela) potwierdzoną przez TA, ewent. Faktura proforma (lub jej autoryzowany sprzedawca) i wchodzi w życie po wpłaceniu zadatku na konto TA.

Treść umowy określa niniejsza umowa / Potwierdzenie wyjazdu, lub Oferta internetowa z linkiem do numeru seryjnego / wydarzenia i niniejszych Ogólnych Warunków lub Specjalne warunki dołączone do umowy jako jej integralna część.

Przesyłając wypełnioną Umowę podróży / Fakturę Proforma, klient potwierdza, że przyjmuje do wiadomości i zgadza się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Biura Podróży.

Potwierdzając Umowę Podróży, ewent. TA potwierdzając podróż/fakturę Proforma zobowiązuje się do świadczenia Klientowi usług w uzgodnionym zakresie i jakości.

PT zastrzega sobie prawo do zmiany ceny i miejsca zamieszkania pod warunkiem, że zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania klienta i uzgodnienia z nim każdej zmiany warunków. Jeżeli klient nie zgadza się na dodatkową zmianę, ma prawo do bezpłatnego odstąpienia od umowy.

Zasady płatności

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny wycieczki przed jej rozpoczęciem oraz ceny poszczególnych usług przed ich wykonaniem.

Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji w wysokości co najmniej 10% ceny całkowitej (w tym usług opcjonalnych) przy nawiązaniu stosunku umownego, Klient zobowiązany jest do wpłaty dopłaty do ceny całkowitej nie później niż 30 dni przed podróżą . W przypadku stosunku umownego na mniej niż 30 dni przed podróżą klient jest zobowiązany do zapłaty 100% ceny całkowitej.

Płatność jest dokonana… (metoda np. przelewem bankowym lub przelewem na konto PT… ,,kartą płatniczą…. Płatność uważa się za dokonaną poprzez zaksięgowanie jej na rachunku PT

W przypadku niedotrzymania przez klienta terminu zapłaty ceny wycieczki, PT ma prawo anulować swój udział w wycieczce, pod warunkiem, że koszty związane z odwołaniem uczestnictwa (opłaty za anulowanie) zostaną opłacone przez klienta .

Cena £

Cena wycieczki oznacza cenę podaną w Umowie wycieczki / Potwierdzeniu wycieczki / Fakturze Proforma. Wszelkie rabaty ogłoszone przez PT po dacie zawarcia Umowy nie uprawniają klienta do rabatu cenowego.

TA ma prawo do podwyższenia ceny wycieczki jednostronnym aktem do 30 dnia przed wycieczką w przypadku podwyżki:

 • ceny transportu wraz z ceny paliw, o kwotę odpowiadającą udziałowi na klienta, gdy całkowity wzrost ceny z tego powodu jest dzielony przez całkowitą liczbę klientów podróży (tu i poniżej sposób obliczenia można podać w dowolny sposób - ale należy go podać ) lub
 • opłaty związane z transportem, które są wliczone w cenę wycieczki, o kwotę odpowiadającą podwyższonej wpłacie od osoby, lub
 • kurs korony czeskiej stosowany do określenia ceny wycieczki średnio o więcej niż 10% o kwotę odpowiadającą procentowej zmianie kursu od ceny usług płatnych w walucie obcej. Decydujący dzień ustalenia ceny usług podany jest w katalogu, cenniku lub innej formie oferty turystycznej.
 • TA wyśle pisemne zawiadomienie o podwyżce ceny do klienta nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem wycieczki.

Jeśli TA zostanie zmuszony do podwyższenia ceny wycieczki na warunkach innych niż wymienione powyżej, zaproponuje klientowi zmianę umowy (patrz poniżej).

Prawa i obowiązki klienta

Do podstawowych praw Klienta należą:

 • prawo do prawidłowego świadczenia uzgodnionych umownie i odpłatnych usług,
 • prawo do dodatkowych informacji, jeżeli nie zostały one podane w Internecie, w szczególności do kontaktu z osobą, do której klient może się zwrócić w razie trudności (lokalny przedstawiciel TA, ambasada – adres i telefon), szczegóły dotyczące możliwości kontaktu z drobne lub. przedstawiciela PT w miejscu zamieszkania małoletniego, jeśli jest to wyjazd, w którym małoletni jest uczestnikiem
 • prawo do zapoznania się z wszelkimi zmianami w umownie uzgodnionych usługach prawo do rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie przed rozpoczęciem korzystania z usług poprzez odstąpienie od umowy na warunkach określonych w ust. …

(Odstąpienie od umowy przez klienta, opłaty za anulowanie)

 • prawo do pisemnego powiadomienia Biura o tym, że w jego miejscu w wycieczce weźmie udział inna osoba, jeżeli zgłoszenie zawiera również oświadczenie nowego klienta, że zgadza się z umową podróży i spełnia wszystkie warunki udziału w wycieczce; powiadomienie to musi być dostarczone do PT nie później niż 21 dni przed realizacją pobytu. Pierwotny i nowy klient ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę ceny wycieczki oraz kosztów poniesionych przez TA w związku ze zmianą klienta.
 • prawo do reklamacji wad zgodnie z Procedurą Reklamacyjną.
 • prawo do ochrony danych, określone w umowie o podróż oraz w innych dokumentach, przed osobami nieuprawnionymi;
 • prawo do otrzymania wraz z umową podróży dokumentu o obowiązkowym umownym ubezpieczeniu PT na wypadek jego upadłości, zawierającego oznaczenie towarzystwa ubezpieczeniowego, warunki ubezpieczenia oraz sposób zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym
 • prawo do pozasądowego rozwiązywania sporu konsumenckiego; Właściwym podmiotem pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest: Czeska Inspekcja Handlowa, www.coi.cz
 • „Klient, który kupił towar lub usługę przez Internet i jest konsumentem, może skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów w celu rozwiązania potencjalnego sporu. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków rozstrzygania sporu internetowego można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr.”

Do podstawowych obowiązków Klienta należą w szczególności:

 • zapewnić PT współpracę niezbędną do prawidłowego zabezpieczenia i świadczenia usług, w szczególności kompletne i zgodne z prawdą wypełnienie niezbędnych formularzy oraz złożenie niezbędnych dokumentów.
 • zapewnić eskortę i nadzór dorosłego uczestnika podczas wyjazdu osobom poniżej 15 roku życia, podobnie zapewnić eskortę i nadzór osób, których stan zdrowia tego wymaga
 • zgłosić udział cudzoziemców
 • zapłacić cenę wycieczki zgodnie z art. Warunki płatności. Udowodnij to dowodem wpłaty; jeśli klient nie zapłaci pełnej ceny wycieczki w określonym terminie, TA ma prawo anulować swój udział i pobrać odpowiednią opłatę za anulowanie
 • bez zbędnej zwłoki przekazać PT swoją opinię o ewentualnych zmianach warunków i treści uzgodnionych usług
 • przejęcie z KP dokumentów niezbędnych do wykonywania usług rysunkowych
 • postępuj zgodnie z instrukcjami przewodnika lub innego biura podróży wyznaczonej osoby i postępuj zgodnie z ustalonym programem, przestrzegaj przepisów obowiązujących w odwiedzanym kraju, ewent. miejsce i przedmiot; w przypadku naruszenia przepisów prawa lub poważnego zakłócenia programu lub przebiegu wycieczki PT ma prawo wydalić klienta z wycieczki, a on traci prawo do innych usług oraz prawo do zapłaty za niewykorzystane usługi.
 • powstrzymać się od działań, które mogłyby zagrozić, uszkodzić lub ograniczyć innych uczestników wycieczki
 • zapłacić za wydarzenie. szkody wyrządzone w środku transportu lub w miejscu zakwaterowania lub innym obiekcie, w którym korzystał z usług świadczonych na podstawie umowy o podróż travel
 • dbać o terminowe i prawidłowe dochodzenie ewentualnych roszczeń wobec dostawców usług zgodnie z mianowicie. Procedura reklamacyjna.

Prawa i obowiązki biura podróży

 1. Odpowiednie prawa i obowiązki PT mają zastosowanie do praw i obowiązków klientów określonych w art. a-j.
 2. TA jest zobowiązana do rzetelnego i prawidłowego informowania klienta o wszystkich faktach dotyczących uzgodnionych usług, istotnych dla klienta i znanych TA.
 3. TA nie jest zobowiązana do świadczenia Klientowi świadczenia wykraczającego poza wcześniej potwierdzone i odpłatne usługi.
 4. TA jest zobowiązany do posiadania umowy ubezpieczenia na wypadek upadłości i poinformowania klienta, że certyfikat jest umieszczony na stronie internetowej do bezpłatnego pobrania.
 5. TA nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia zobowiązań TA wynikających z umowy przekraczające kwoty przekraczające limity wynikające z umów międzynarodowych, którymi Republika Czeska jest związana.

Zmiany umówionych usług i ich skutki prawne, rezygnacja z podróży

1. Przed rozpoczęciem wycieczki i skorzystaniem z usług

 • W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiają PT świadczenie usług zgodnie z ustalonymi warunkami, jest on zobowiązany do wprowadzenia odpowiednich zmian (np. programu, tras lub cen) lub odwołania podróży. TA ma obowiązek bez zbędnej zwłoki powiadomić klienta o takich zmianach.
 • Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zapłaconej ceny lub zadatku, lub za przelew wpłaconej kwoty na pokrycie ceny wykonania zastępczego bez żadnych opłat anulacyjnych:
  • przy odwoływaniu wyjazdu przez biuro podróży
  • przy zmianie terminu wycieczki o więcej niż 1 dzień
  • w przypadku istotnej zmiany programu – trasę wycieczek krajoznawczych, miejsce zakwaterowania wycieczek rezydencyjnych, środek transportu oraz cenę wycieczki; zmiana obiektu noclegowego nie jest uważana za zmianę poważną, jeżeli obiekt zastępczy jest tej samej lub wyższej kategorii, zmiana kolejności odwiedzanych miejsc na trasie, zmiana trasy przyjazdu/odjazdu dla ruchu, bezpieczeństwa itp. powodów,…
 • Jeżeli klient nie odstąpi od umowy w terminie 5 dni od doręczenia zawiadomienia o zmianach, uważa się, że zgadza się na jego zmianę.

2. Podczas wycieczki

 • TA ma prawo do wprowadzania zmian operacyjnych w programie i usługach świadczonych podczas wycieczki, jeśli z ważnych powodów nie jest możliwe dotrzymanie pierwotnie uzgodnionego programu i usług. W takim przypadku PT ma obowiązek:
  • zapewnić program zastępczy i usługi w zakresie i jakości, w miarę możliwości identycznej lub zbliżonej do warunków pierwotnych. odpowiednia koncentracja podróży
  • zwrócić klientowi zapłaconą cenę za niewykonane usługi, za które nie zapewniono wykonania zastępczego
  • zapewnić klientowi rabat od ceny usług, które były wliczone w cenę wycieczki i nie zostały wykonane w całości i jakości

W przypadku, gdy TA świadczy usługę o tej samej lub wyższej jakości jako świadczenie zastępcze (np. zakwaterowanie w innym hotelu tej samej lub wyższej klasy), dalsze roszczenia klienta wobec TA są wykluczone.

TA zastrzega sobie prawo do zmiany programu rzeczowego i czasowego z powodu siły wyższej, decyzji władz państwowych lub nadzwyczajnych okoliczności (niepewna sytuacja bezpieczeństwa, strajki, utrudnienia w ruchu, wypadki i inne okoliczności, na które TA nie mógł mieć wpływu lub przewidzieć) oraz nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające ze zmiany programu i ceny wycieczki.

 • W przypadku zakwaterowania za granicą, pierwszy i ostatni dzień są przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie transportu, transferów i zakwaterowania i nie są uważane za dni pełnego pobytu rekreacyjnego. W tym sensie nie można zatem zgłosić roszczenia do zdarzenia. skrócenie „pobytu”.
 • TA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia z przyczyn technicznych, spowodowane złą pogodą lub, z powodu zatorów drogowych, przejść granicznych, strajków lub siły wyższej; pasażerowie muszą liczyć się z możliwością znacznych opóźnień przy planowaniu połączeń, wakacji, dat biznesowych itp. W przypadku takiego opóźnienia klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ani do zapłaty odszkodowania.

Odstąpienie od umowy przez klienta, opłaty za anulowanie

Klient ma prawo odstąpić od umowy podróży w dowolnym momencie przed rozpoczęciem podróży. Wycofanie to musi mieć formę pisemną. (list lub e-mail).

Stosunek umowny zostaje rozwiązany, a uczestnictwo anulowane w dniu, w którym pisemne odstąpienie (anulowanie) zostanie dostarczone do biura podróży.

Odstąpienie od umowy przez klienta, opłaty za anulowanie

W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta jest on zobowiązany do uiszczenia na rzecz TA następujących opłat anulacyjnych:

 • w przypadku rezygnacji w ciągu 30 dni przed rozpoczęciem wycieczki: 200 CZK za każdą osobę
 • 29 - 14 dni przed rozpoczęciem pobytu = 40% ceny całkowitej
 • 13 - 8 dni przed rozpoczęciem pobytu = 80% ceny całkowitej
 • 7 lub mniej dni przed rozpoczęciem pobytu = 100% ceny całkowitej

Całkowita cena oznacza pełną cenę sprzedaży (var.: włącznie ze wszystkimi zamówionymi usługami opcjonalnymi).

W przypadku rezygnacji jednej osoby w pokoju dwuosobowym, pozostała osoba musi dopłacić do pokoju jednoosobowego, analogicznie postępuje się przy zajęciu bungalowu/apartamentu mniejszą liczbą osób.

Przy ustalaniu liczby dni do naliczenia opłaty za rezygnację do ustalonej liczby dni wlicza się również dzień, w którym wycieczka została odwołana. Liczba dni nie obejmuje dnia rozpoczęcia wycieczki (wyjazd, wyjazd lub wejście na pokład).

Jeśli klient nie pojawi się na wycieczce lub opuści wyjazd / wyjazd lub musi zostać wykluczony z wycieczki, TA ma prawo zapłacić pełną cenę wycieczki. (z wyjątkiem wyraźnie zaoszczędzonych kosztów pomocy technicznej)

W przypadku, gdy klient samowolnie zrezygnuje z części podróży w trakcie podróży lub nie skorzysta z żadnej z odpłatnych usług, nie przysługuje mu rekompensata finansowa za niewykorzystane usługi.

Jeżeli klient zażąda zmiany rezerwacji na inny termin lub hotel, a biuro podróży może to zrobić, klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty - w wysokości 100 CZK za osobę.

Reklamacje, odpowiedzialność odszkodowawcza

W przypadku, gdy zakres lub jakość świadczonych usług jest niższa niż wcześniej uzgodniono, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Klient zobowiązany jest do terminowego złożenia reklamacji bez zbędnej zwłoki. Złożenie reklamacji na miejscu umożliwi natychmiastowe usunięcie wady, natomiast z czasem dowód i obiektywność oceny stają się utrudnione, a tym samym możliwość prawidłowego załatwienia reklamacji. Klient może złożyć reklamację w miejscu wykonania usługi ustnie w protokole lub pisemnie i jest zobowiązany do wykazania współpracy przy jej zastosowaniu i rozliczeniu. Klient musi dochodzić swoich roszczeń z reklamacji do TA bez zbędnej zwłoki. Reklamację można również składać do biura podróży lub biura pośredniczącego w zawarciu Umowy. Jeżeli klient nie skorzysta bez zbędnej zwłoki z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za wady świadczonych usług – w terminie 1 miesiąca od zakończenia podróży, biuro podróży nie udzieli mu żadnego rabatu od ceny. (Patrz Procedura reklamacyjna)

W przypadku wad wykonania Klient jest zobowiązany do współdziałania w celu zapobieżenia uszkodzeniom lub ograniczenia ich do minimum. W szczególności klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o wszystkich swoich zastrzeżeniach w miejscu pochodzenia przewodnika/delegata, kierownika usługodawcy lub innego odpowiedzialnego pracownika, aby środki zaradcze na miejscu mogły zostać wykonane na czas. Jeżeli klient z własnej winy nie zgłosi wady, nie przysługuje mu rabat. Jeśli wady nie da się wyeliminować, przewodnik/delegat napisze, lub inny odpowiedzialny pracownik z protokołem reklamacyjnym klienta. Klient zobowiązany jest do zapewnienia współpracy niezbędnej do załatwienia reklamacji.

Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za poziom usług stron trzecich w przypadku wydarzeń, które nie są częścią wycieczki, a które klient zamawia na miejscu za pośrednictwem przewodnika, hotelu lub innej organizacji.

W przypadku zaistnienia okoliczności, których pochodzenie, przebieg i konsekwencje nie są zależne od działań i trybu działania biura podróży (siła wyższa) lub okoliczności leżących po stronie Klienta, na podstawie których Klient nie korzysta w całości lub w części z zamówionego , odpłatne usługi biura podróży, chyba że uzgodniono inaczej, prawo do zapłaty lub zniżki od ceny tych usług.

Jeżeli biuro podróży przerwie podróż z powodu siły wyższej, jest ono zobowiązane do podjęcia wszelkich działań w celu odtransportowania pasażera z powrotem.

TA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jeżeli zostały one spowodowane przez:

nieuniknione wydarzenie, którego nie można było uniknąć nawet przy wszystkich możliwych wysiłkach.

 • klient
 • przez osobę trzecią niezwiązaną z realizacją wycieczki

Ubezpieczenie

Obowiązkowe umowne ubezpieczenie podróżne

TA zawarła ubezpieczenie z Generali Pojišťovna as, na podstawie którego klient nabywa prawo do odszkodowania w przypadku, gdy TA: z powodu swojej upadłości:

 • nie zwraca klientowi wpłaconej kaucji lub ceny wycieczki, jeśli wycieczka się nie odbyła, lub
 • nie zwraca klientowi różnicy między ceną zapłaconą za podróż a ceną częściowo świadczonej wycieczki, jeżeli wycieczka odbyła się tylko częściowo.

OT ma obowiązek przekazać klientowi wraz z umową podróży lub potwierdzeniem podróży dokument zakładu ubezpieczeń zawierający nazwę zakładu ubezpieczeń, warunki ubezpieczenia oraz sposób zawiadomienia o zdarzeniu ubezpieczeniowym. Dokument ten jest ważny tylko w połączeniu z potwierdzeniem opłacenia wycieczki/ceny kaucji.

Roszczenia klienta, które powstały wobec biura podróży na skutek niewykonania Umowy podróży, przechodzą na towarzystwo ubezpieczeniowe do wysokości świadczenia zapewnionego przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie podróżne klienta

Cena noclegu nie obejmuje ubezpieczenia.

Biuro podróży zaleca klientom wykupienie ubezpieczenia podróżnego, które może pokryć te ryzyka (medyczne, wypadkowe, bagażowe, odpowiedzialność za szkody, anulowanie podróży …………)

Przetwarzanie danych osobowych

na usługi biura podróży

 • Dane osobowe klienta oraz współpasażerów (zwane dalej danymi osobowymi) podane w umowie o podróż (ewentualnie „z wyjątkiem numeru urodzenia” itp.) są warunkiem wypełnienia obowiązków TA wynikających z Umowa podróżna. Zostaną one przetworzone przez CK…., Odp. upoważnieni przez nią przetwórcy zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz. z późniejszymi zmianami na czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych Biura Obsługi Klienta.
 • Dane osobowe w zakresie imię + nazwisko + adres (w tym elektroniczne) będą dalej wykorzystywane w celu przesyłania ofert biznesowych do biur podróży lub innych administratorów, dopóki osoba, której dane dotyczą, nie wyrazi na piśmie sprzeciwu.
 • Do celów innych działań marketingowych, bonusów lojalnościowych itp. we wzorze Umowy znajduje się paragraf, na mocy którego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w umowie przez czas nieokreślony i składa przyrzeczenie, że jest upoważniony do wyrażenia takiej zgody w odniesieniu do danych osobowych współpasażerów. Jeżeli Klient nie zgadza się z niniejszym paragrafem, nie dołączy do niego swojego podpisu. Ważność Umowy pozostaje nienaruszona.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych powoduje utratę praw do bonusów dla stałych klientów wymienionych w katalogu oraz w przyszłych ofertach (jeśli udzielanie bonusów jest powiązane z przetwarzaniem danych osobowych). Klient ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach ustawowych z powyższymi konsekwencjami.

 • Podane przez Klienta dane osobowe w określonym zakresie będą przetwarzane przez TA i podmiot przetwarzający automatycznie – ręcznie, w formie elektronicznej – drukowanej. Podane dane osobowe klienta mogą być udostępnione pracownikom TA, upoważnionym podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do świadczenia usług turystycznych lub oferowania i sprzedaży usług świadczonych lub pośredniczonych przez TA (w krajach UE i poza UE) oraz w przypadku kontaktu elektronicznego na e-mail klienta do osób, które są upoważnione do rozpowszechniania komunikacji biznesowej w imieniu TA zgodnie z ustawą nr 480/2004 Dz. z późniejszymi zmianami.
 • Przetwarzając dane osobowe Klienta, TA ma obowiązek zapewnić, aby Klient nie został naruszony jego prawa, w szczególności prawo do poszanowania godności ludzkiej, oraz zapewnić ochronę przed nieuprawnioną ingerencją w jego życie prywatne i osobiste.
 • Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie w formie pisemnej. W przypadku przetwarzania, gromadzenia i wykorzystywania elektronicznych danych kontaktowych dotyczących poczty elektronicznej Klienta, Klient ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystanie jego kontaktu elektronicznego przy przesyłaniu każdej indywidualnej wiadomości w sposób określony w otrzymanej wiadomości biznesowej do TA zgodnie z ustawą nr 480/2004 z późniejszymi zmianami.
 • Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, prawo do poprawiania danych osobowych, a także inne prawa zgodnie z §21 ustawy 101/2000 Dz. z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO ) oraz inne przepisy regulujące ochronę danych osobowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych klientów i pasażerów (RODO)

Klient rozumie, że biuro podróży, lub. hotel Svornost w Harrachovie są uprawnione w celu realizacji umowy o podróż lub zakwaterowanie oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, numer urodzenia, rodzaj dokumentu podróży, numer dokumentu podróży , data ważności, konto bankowe, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres e-mail i adres dostawy, informacje o alergiach, lekach i innych problemach zdrowotnych. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres przewidziany przez prawo lub czas ściśle niezbędny.

W celu realizacji umowy turystycznej informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w niezbędnym zakresie również dostawcom biura podróży (w szczególności hotelom, firmom transportowym lub delegatom). Jeżeli cel wycieczki znajduje się poza UE, klient przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe zostaną przekazane odbiorcom w państwach trzecich.

Klient przyjmuje również do wiadomości, że biuro podróży jest zobowiązane, w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami prawa, do przekazania danych osobowych klienta w celach przewidzianych przepisami prawa.

Klient przyjmuje do wiadomości, że biuro podróży ust. 1 do różnych informacji handlowych. Biuro podróży lub hotel ma prawo wysłać wiadomość biznesową w formie SMS, MMS, e-mail, pocztę lub komunikować się telefonicznie. Klient może sprzeciwić się przesyłaniu informacji handlowych na adres biura podróży Ingtours cestovní kancelář, Benecká ul.921, 543 01 Vrchlabí lub na adresy e-mail: ivanp@ingtours.cz, ivan@ingtours.cz . W takim przypadku biuro podróży nie będzie dalej wysyłać klientowi wiadomości biznesowej ani w inny sposób przetwarzać jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Powyższe postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio również w stosunku do osób, na rzecz których klient posiada umowę o podróż, ew. zamknął zakwaterowanie (towarzysz podróży). Zawierając umowę wycieczki lub potwierdzając zamówienie, klient oświadcza, że jest uprawniony do udzielania zgód dla współpasażerów, bądź to na podstawie pełnomocnictwa lub innego oświadczenia.

2. Prawa Klienta

Klient przyjmuje do wiadomości, że jako osoba, której dane dotyczą, przysługują mu w szczególności następujące prawa:

 • Żądanie od biura podróży lub hotelu Svornost w Harrachovie dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania lub usunięcia, lub może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawa do przenoszenia danych.
 • Żądać od biura podróży lub hotelu Svornost w Harrachovie ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli (i) klient zaprzecza prawdziwości swoich danych osobowych, na czas niezbędny do sprawdzenia przez administratora prawdziwości swoich danych osobowych: (ii) przetwarzanie jego danych osobowych było niezgodne z prawem, ale nie żąda usunięcia danych osobowych, ale ograniczenia ich wykorzystania: (iii) biuro podróży lub hotel Svornost w Harrachovie nie potrzebuje już jego danych osobowych do celów przetwarzania, ale klient ich potrzebuje w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń: ) lub klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, do czasu sprawdzenia, czy uzasadnione powody biura podróży lub hotelu Svornost w Harrachovie przeważają nad uzasadnionymi powodami klienta. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych Klienta zostało ograniczone, jego dane mogą być przetwarzane, za wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za jego zgodą.
 • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • W dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie od biura podróży lub hotelu Svornost Harrachov, że jego dane osobowe były przetwarzane, a jeśli tak, biuro podróży lub hotel Svornost Harrachov jest zobowiązany do udzielenia mu na żądanie informacji: (i) cel przetwarzania, ( ii) kategorie danych osobowych, (iii) planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, (iv) istnienie prawa żądania ich usunięcia lub ograniczenia, (v) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .

uzyskać swoje dane osobowe, które biuro podróży lub hotel Svornost Harrachov przetwarza w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przekazać je innemu administratorowi danych osobowych, jeśli przekazanie to odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie osób

Informacja o używaniu plików cookies

Drodzy użytkownicy,
W tym miejscu chcielibyśmy wyraźnie poinformować o tym, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie w związku z ochroną danych osobowych.

 1. Kto zarządza Twoimi danymi osobowymi?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Ingtours cestovní kancelář spol. s ro

 2. Jak skontaktować się z administratorem moich danych osobowych?

  Jeśli jesteś zainteresowany, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, możesz skontaktować się z nami pod adresem:
  Ingtours cestovni kancelar spol. s ro, Benecká ul.921, 543 01 Vrchlabí, lub na adres e-mail: ivan@ingtours.cz, ivanp@ingtours.cz, info@comtelpc.cz, ID skrzynki danych: 5jeb4jb.

 3. Jak mogę wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies na moim urządzeniu?

  W ustawieniach swojej przeglądarki możesz ustawić przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu. To ustawienie można uznać za zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Przeglądarka jest zatem narzędziem do pośredniczenia w wyrażaniu zgody. Jeśli nie chcesz przechowywać plików cookies, wystarczy odpowiednio dostosować to ustawienie w swojej przeglądarce.

 4. Jakie dane przetwarzamy i oszczędzamy czas?

  Dane ustawień przeglądarki
  Informacje o wyświetlanych obiektach noclegowych
  Korzystanie z naszej strony internetowej
  Oferty marketingowe
  Czas przechowywania to zwykle 14 dni

 5. Komu udostępniamy uzyskane w ten sposób dane?

  Dane udostępniamy firmie Google LLC, która przetwarza je w oparciu o automatyczne przetwarzanie reklam.

 6. Przekazujesz moje dane osobowe do państw trzecich, tj. poza UE?

  Nie przekazujemy Twoich danych osobowych do państw trzecich poza UE.

Postanowienia końcowe

Niniejsze Ogólne Warunki weszły w życie z dniem 12.06.2020 i mają zastosowanie do wszystkich pobytów i noclegów zakupionych od tej daty. Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa na ogólną ważność warunków.