Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si pozorně naše obchodní podmínky, díky jejich dodržování vše proběhne, jak má.

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) odsouhlasené Smlouvy o zájezdu potvrzené CK, resp. Proforma faktury (příp. jejím zplnomocněným prodejcem) a vstupuje v platnost úhradou zálohy na účet CK.

Obsah smlouvy je určen touto smlouvou/Potvrzením zájezdu, příp. internetovou nabídkou s odkazem na číslo seriálu/akce a těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, příp. Zvláštními podmínkami připojenými ke smlouvě jako její nedílná součást.

Předáním vyplněné Smlouvy o zájezdu/ Proforma faktury zákazník stvrzuje, že tyto Všeobecné smluvní podmínky CK uznává a souhlasí s nimi.

Potvrzením Smlouvy o zájezdu, resp. Potvrzením zájezdu / Proforma faktury se CK zavazuje zákazníkovi zabezpečit služby v dohodnutém rozsahu a kvalitě.

CK si vyhrazuje právo změny ceny a místa pobytu s tím, že je povinna informovat neprodleně zákazníka a odsouhlasit s ním případnou změnu podmínek. Pokud zákazník nebude s dodatečnou změnou souhlasit, má právo na bezplatné odstoupení od smlouvy.

Platební podmínky

Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a cenu jednotlivých služeb před jejich poskytnutím.

Zákazník je povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zálohu ve výši minimálně 10% z celkové ceny (včetně fakultativních služeb), doplatek celkové ceny je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dní před realizací zájezdu je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny.

Platba se provádí …(způsob, např. složenkou či převodem na účet CK …,, platební kartou … Platba se pokládá za realizovanou připsáním na bankovní účet CK.

V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti (stornopoplatky) hradí zákazník.

Cena

Cenou zájezdu se rozumí cena uvedená ve Smlouvě o zájezdu/Potvrzení zájezdu/Proforma faktura. Případné slevy, vyhlášené CK po datu uzavření Smlouvy nezakládají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

CK je oprávněna do 30. dne před realizací zájezdu jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

 • ceny za dopravu vč. cen pohonných hmot, o částku, která odpovídá podílu, který připadne na jednoho zákazníka, když se celkové zvýšení ceny z tohoto důvodu dělí celkovým počtem zákazníků tohoto zájezdu, (zde i níže možno uvést způsob výpočtu jakkoliv – ale uveden být musí) nebo
 • plateb spojených s dopravou, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu nebo
 • směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 10% o částku odpovídající procentní výši změny kurzu z ceny služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky zájezdů.
 • Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle CK zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu.

Je-li CK nucena zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu smlouvy (viz dále).

Práva a povinnosti zákazníka

K základním právům zákazníka patří:

 • právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • právo na dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny na internetu, zvl. kontakt na osobu, na kterou se zákazník v případě nesnází může obrátit (místní zástupce CK, zastupitelský úřad - adresa a telefon), podrobnosti o možnosti kontaktu s nezletilou osobou resp. zástupcem CK v místě pobytu nezletilé osoby, jde-li o zájezd, jehož účastníkem je nezletilá osoba
 • právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách právo zrušit svoji účast kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupením od smlouvy za podmínek dle odstavce. …

(Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky)

 • právo písemně oznámit CK, že se místo něho zájezdu zúčastní jiná osoba v případě, že v oznámení je současně prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s cestovní smlouvou a splňuje všechny podmínky k účasti na zájezdu; toto oznámení musí být doručeno CK v termínu nejpozději 21 dní před realizací pobytu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů, které CK vzniknou v souvislosti se změnou zákazníka
 • právo na reklamaci vad v souladu s reklamačním řádem.CK.
 • právo na ochranu dat, která uvádí v cestovní smlouvě a v dalších dokumentech, před nepovolanými osobami
 • právo obdržet spolu s cestovní smlouvou doklad o povinném smluvním pojištění CK pro případ jejího úpadku, obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu; věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je: Česká Obchodní Inspekce, www.coi.cz
 • „Zákazník, který si zakoupil zboží či službu přes internet, a je spotřebitelem, může k řešení eventuálního sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.“

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

 • poskytnout CK součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplné a pravdivé vyplnění potřebných formulářů a předložení potřebných dokladů.
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 • nahlásit účast cizích státních příslušníků
 • zaplatit cenu zájezdu v souladu s čl. Platební podmínky. Prokázat to dokladem o zaplacení; neuhradí-li zákazník celou cenu zájezdu ve stanoveném termínu, má CK právo jeho účast stornovat a účtovat odpovídající stornopoplatek
 • bez zbytečného odkladu sdělovat CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 • převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb
 • řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné cestovní kanceláří určené osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, resp. místě a objektu; v případě porušení právních předpisů nebo závažného narušování programu či průběhu zájezdu je CK oprávněna zákazníka ze zájezdu vykázat, přičemž tento ztrácí nárok na další služby stejně tak jako nárok na úhradu nevyužitých služeb.
 • zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu
 • uhradit event. škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle cestovní smlouvy
 • dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb dle viz. Reklamační řád.

Práva a povinnosti cestovní kanceláře

 1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku a – j se vztahují odpovídající práva a povinnosti CK.
 2. CK je povinna pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK známy.
 3. CK není povinna poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec předem potvrzených a zaplacených služeb.
 4. CK je povinna mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku a informovat zákazníka, že certifikát je umístěn na webových stránkách k volnému stažení.
 5. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK ze smlouvy není CK povinna uhradit nad částku přesahující omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána.

Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu

1. Před zahájením zájezdu a čerpání služeb

 • Pokud nastanou okolnosti, které CK brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je povinna provést odpovídající změny (např. programu, trasy nebo ceny) nebo zájezd zrušit. Takové změny je CK povinna oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu.
 • Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, příp. na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění bez jakýchkoliv stornopoplatků:
  • při zrušení zájezdu cestovní kanceláří
  • při změně termínu konání zájezdu o více než 1 den
  • při závažné změně programu, trasy poznávacích zájezdů, místa ubytování pobytových zájezdů, způsobu přepravy a ceny zájezdu; za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna pořadí míst navštívených po trase, změna příjezdové/odjezdové trasy z dopravních, bezpečnostních apod. důvodů , …
 • Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí.

2. V průběhu zájezdu

 • CK je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb v průběhu zájezdu, pokud z vážných důvodů není možné původně dohodnutý program a služby dodržet. V takovém případě je CK povinna:
  • zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě pokud možno shodné nebo blížící se k původním podmínkám, resp. odpovídající zaměření zájezdu
  • vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu neposkytnutých služeb, za které nebylo poskytnuto náhradní plnění
  • poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty do ceny zájezdu a nebyly poskytnuty v plném rozsahu a kvalitě

V případě, že CK zajistí jako náhradní plnění služby stejné nebo vyšší kvality (např. ubytování v jiném hotelu stejné nebo vyšší třídy), jsou další nároky zákazníka vůči CK vyloučeny.

CK si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK nemohla ovlivnit ani předvídat) a nepřebírá odpovědnost za důsledky, plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu.

 • U ubytování do zahraničí jsou první a poslední den určeny především k zajištění dopravy, transferů a ubytování a nejsou považovány za dny plnocenného rekreačního pobytu. V tomto smyslu nelze tudíž reklamovat event. zkrácení „pobytu“.
 • CK neručí za případné zpoždění z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, příp. z důvodu přetížení komunikací, hraničních přechodů, stávek či vyšší moci; cestující musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost výraznějšího zpoždění v úvahu. V případě takového zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na úhradu škody.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Zákazník má právo kdykoliv před začátkem zájezdu odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být písemné. (dopis nebo email).

Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní kanceláři.

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, stornopoplatky

Pokud zákazník odstoupí od smlouvy, je povinen uhradit CK následující stornopoplatky:

 • při stornování v období do 30 dnů před začátkem zájezdu: 200,-Kč za každou osobu
 • 29 - 14 dní před nástupem na pobyt = 40% z celkové ceny
 • 13 - 8 dní před nástupem na pobyt = 80% z celkové ceny
 • 7 a méně dní před nástupům na pobyt = 100% z celkové ceny

Celkovou cenou se rozumí plná prodejní cena (var.: vč. všech objednaných fakultativních služeb).

V případě storna jedné osoby ve dvojlůžkovém pokoji musí zbývající osoba doplatit příplatek za jednolůžkový pokoj, obdobně se postupuje při obsazení bungalovu/apartmá nižším počtem osob.

Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den zahájení zájezdu (odletu, odjezdu či nástupu na zájezd).

Pokud se zákazník nedostaví na zájezd nebo zmešká odjezd/odlet nebo musí být ze zájezdu vyloučen, má CK nárok na úhradu plné ceny zájezdu. (s výjimkou prokazatelně ušetřených nákladů CK)

V případě, že zákazník v průběhu zájezdu svévolně zruší část zájezdu nebo nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemá nárok na finanční náhradu za nečerpané služby.

Požaduje-li zákazník překnihování na jiný termín nebo hotel a CK tak může učinit, je zákazník povinen zaplatit poplatek - Ve výši 100,- Kč za osobu.

Reklamace, odpovědnost za škody

V případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je nižší než byla předem dohodnuta, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Uplatnění reklamace v místě poskytované služby může zákazník provést buď ústně do protokolu nebo písemně a je povinen prokázat součinnost při jejím uplatnění a vyřízení. Své nároky z reklamace musí zákazník uplatnit u CK bez zbytečného odkladu. Reklamaci lze uplatnit i u cestovní kanceláře nebo agentury, která zprostředkovala uzavření Smlouvy. Pokud zákazník neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu - do 1 měsíce od skončení zájezdu., cestovní kancelář mu žádnou slevu z ceny nepřizná. ( Viz. Reklamační řád )

Při výskytu závad v plnění je zákazník povinen společně působit v tom směru, aby se eventuálním škodám zabránilo nebo aby byly co nejmenší. Zákazník je zejména povinen veškeré svoje výhrady neprodleně sdělit v místě vzniku průvodci/delegátovi CK, případně vedoucímu provozovny poskytující služby nebo jinému odpovědnému pracovníkovi tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě. Opomene-li zákazník z vlastní viny poukázat na nedostatek, nemá nárok na slevu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit, sepíší průvodce/delegát CK, příp. jiný odpovědný pracovník se zákazníkem reklamační protokol. Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace.

CK neručí za úroveň cizích služeb u akcí, které netvoří součást zájezdu a které si zákazník obstará na místě prostřednictvím průvodce, v hotelu či u jiné organizace.

Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, pokud není dohodnuto jinak, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb.

Přeruší-li cestovní kancelář zájezd z důvodu vyšší moci, je povinna učinit veškerá opatření k dopravě cestujícího zpět.

CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena:

neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.

 • zákazníkem
 • třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu

Pojištění

Povinné smluvní pojištění CK

CK uzavřela s pojišťovnou Generali Pojišťovna a.s. pojištění, na základě kterého vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

CK je povinna předat zákazníkovi současně se Smlouvou o zájezdu nebo potvrzením zájezdu doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu/zálohy.

Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění Smlouvy o zájezdu přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

Cestovní pojištění zákazníka

V ceně ubytování není obsaženo pojištění.

CK doporučuje zákazníkům uzavřít cestovní pojištění, které může pokrývat tato rizika (zdravotní, úrazové, zavazadla, odpovědnost za škodu, storno zájezdu …………) 

Zpracování osobních údajů

pro služby cestovní kanceláře

 • Osobní údaje zákazníka jakož i spolucestujících osob (dále jen osobní údaje) uvedené v cestovní smlouvě (event.“s výjimkou rodného čísla“atp.) jsou podmínkou pro splnění závazků CK vyplývajících ze Smlouvy o zájezdu. Budou zpracovány CK…., resp. jí pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. v účinném znění po dobu potřebnou ke splnění zákonných povinností CK.
 • Osobní údaje v rozsahu jméno + příjmení + adresa (vč. elektronické) budou dále použity pro zasílání obchodních nabídek CK, případně dalších správců, dokud s tím subjekt údajů nevysloví nesouhlas písemnou formou.
 • Pro účely dalších marketingových opatření, věrnostních bonusů atp. je na formuláři Smlouvy uveden odstavec, jímž zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném ve smlouvě na dobu neurčitou a místopřísežně prohlašuje, že je zmocněn takový souhlas vyslovit i pro osobní údaje spolucestujících osob. V případě, že zákazník s tímto odstavcem nesouhlasí, nepřipojí k němu svůj podpis. Platnost Smlouvy tím zůstává nedotčena.

Zákazník bere na vědomí, že při neudělení souhlasu se zpracováním osobních dat za účelem marketingu pozbývá práva na bonusy pro stálé zákazníky uvedené v katalogu i v budoucích nabídkách (je-li poskytování bonusů vázáno na zpracování osobních údajů). Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním osobních dat nad zákonem stanovené účely odvolat s výše uvedenými důsledky.

 • Poskytnuté osobní údaje zákazníka v uvedeném rozsahu budou zpracovány CK i zpracovatelem automatizovaně - manuálně, v elektronické – tištěné formě. Poskytnuté osobní údaje zákazníka mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK, pověřenému zpracovateli a dále těm, kteří jsou oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat nebo nabízet a prodávat služby poskytované nebo zprostředkované CK(v EU i zemích mimo EU), a dále v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, jež jsou oprávněni šířit jménem CK obchodní sdělení dle zákona č.480/2004 Sb. v účinném znění.
 • Při zpracování osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.
 • Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zaslání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení CK dle zákona č.480/2004 v účinném znění.
 • Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle §21zákona 101/2000 Sb. v účinném znění.

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( dále jen GDPR ) a s dalšími právními předpisy dochází k úpravě ochrany osobních údajů.

1. Zpracování osobních údajů zákazníka a spolucestujících (GDPR)

Zákazník je srozuměn s tím, že cestovní kancelář, příp. hotel Svornost v Harrachově jsou oprávněni pro účely plnění smlouvy o zájezdu nebo ubytování a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, typ cestovního dokladu, číslo cestovního dokladu, datum expirace dokladu, bankovní spojení, datum narození, bydliště, emailová a doručovací adresa, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Všechny osobní údaje budou uloženy pouze po dobu stanovenou zákonem, případně dobu nezbytně nutnou.

Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou informace uvedené v odst. 1 v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům cestovní kanceláře (zejména hotelům, přepravním společnostem příp. delegátům). Pokud se zájezdová destinace nachází mimo území EU, bere zákazník na vědomí, že jeho osobní údaje budou poskytnuty příjemcům ve třetích zemích.

Zákazník bere rovněž na vědomí, že cestovní kancelář je v rozsahu a za podmínek stanovených právními předpisy povinna předat osobní údaje zákazníka pro účely stanovené zákonem.

Zákazník bere na vědomí, že cestovní kancelář odst. 1 pro různá obchodní sdělení. Obchodní sdělení je cestovní kancelář nebo hotel oprávněn zasílat formou SMS, MMS, elektronické pošty, poštou či sdělovat telefonicky. Proti zasílání obchodních sdělení může vznést zákazník námitku, a to buď na adrese cestovní kanceláře Ingtours s.r.o., Benecká ul. 921, 543 01 Vrchlabí nebo na e-mailových adresách: ivanp@ingtours.cz, ivan@ingtours.cz. V tomto případě nebude cestovní kancelář zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Výše uvedená ustanovení odst. 1 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu, resp. ubytování uzavřel ( spolucestující ). Uzavřením smlouvy o zájezdu nebo potvrzením objednávky zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující osoby udělit, a to ať na základě plné moci či jiného zastoupení.

2. Práva zákazníka

Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

 • Požadovat od cestovní kanceláře nebo hotelu Svornost v Harrachově přístup k osobním údajům týkajících se jeho osoby, jejich opravu nebo výmaz, popř. může požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, vznášet námitky proti zpracování osobních údajů, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Požadovat, aby cestovní kancelář nebo hotel Svornost v Harrachově omezily zpracování jeho osobních údajů, pokud (i) zákazník popírá přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce ověřil přesnost svých osobních údajů: (ii) zpracování jeho osobních údajů bylo protiprávní, ale nepožádá o výmaz osobních údajů, ale o omezení jejich použití: (iii) cestovní kancelář nebo hotel Svornost v Harrachově již nepotřebuje jeho osobní údaje pro účely zpracování, ale zákazník je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých nároků: (iv) nebo zákazník vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů, a to do doby než bude ověřeno, zda oprávněné důvody cestovní kanceláře nebo hotelu Svornost v Harrachově převažují nad oprávněnými důvody zákazníka. Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajů zákazníka, mohou být jeho údaje zpracovány, s výjimkou jejich uložení, pouze s jeho souhlasem.
 • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Získat od cestovní kanceláře nebo hotelu Svornost Harrachov kdykoliv potvrzení, že jeho osobní údaje jsou zpracovány, a pokud tomu tak je, mají cestovní kancelář nebo hotel Svornost Harrachov povinnost mu na žádost poskytnout informace: (i) účel zpracování, (ii) kategorie osobních údajů, (iii) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, (iv) existence práva požadovat jejich výmaz nebo zúžení, (v) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Získat své osobní údaje, které cestovní kancelář nebo hotel Svornost Harrachov zpracovávají v běžně používaném a strojově čitelném formátu a tyto předat jinému správci osobních údajů, pokud je toto předání založeno na souhlasu se zpracováním osob

Informace o používání souborů cookies

Vážení uživatelé,
na tomto místě si vás dovolujeme přehledně informovat o tom, jak používáme soubor cookies ve vztahu k ochraně osobních údajů.

 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje ?

  Správcem vašich osobních údajů je Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o.

 2. Jak můžete správce mých osobních údajů kontaktovat ?

  Pokud vás zajímá, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na adrese:
  Ingtours cestovní kancelář spol. s r. o., Benecká ul. 921, 543 01 Vrchlabí, nebo na emailové adrese: ivan@ingtours.cz , ivanp@ingtours.cz , info@comtelpc.cz , ID datové schránky: 5jeb4jb.

 3. Jak mohu vyjádřit souhlas s ukládáním cookies v mém zařízení ?

  V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve vašem prohlížeči.

 4. Jaké údaje zpracováváme a doba uložení ?

  Údaje o nastavení prohlížeče
  Údaje o zobrazených ubytovacích zařízeních
  Použití našich webových stránek
  Marketingové nabídky
  Doba uložení zpravidla 14 dní

 5. Komu zpřístupňujeme údaje takto získané ?

  Údaje zpřístupňujeme společnosti Google LLC, který je zpracovává na základě automatického zpracování reklam.

 6. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU ?

  Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo EU.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky vstoupily v platnost dne 12.06.2020 a vztahují se na veškeré pobyty a ubytování zakoupené od tohoto data. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost podmínek a smlouvy.