Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Přečtěte si pozorně naše obchodní podmínky, díky jejich dodržování vše proběhne, jak má.

Všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) pro cestovní agenturu ( dále jen CA ) pro zprostředkování služeb cestovního ruchu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti cestovní agentury INGTOURS s.r.o., IČO: 64255794, adresa 543 01 Vrchlabí, Benecká ul. 921 ( dále jen CA ) a zákazníka ze smlouvy o zprostředkování služeb cestovního ruchu ( dále jen Smlouva o zprostředkování ).

1.2. CA zprostředkovává zákazníkům prodej služeb cestovního ruchu. Službami cestovního ruchu se pro účely těchto VOP rozumí: jednotlivá služba cestovního ruchu, kombinace služeb cestovního ruchu, která není zájezdem, a zájezd. CA není při zprostředkování prodeje služeb cestovního ruchu stranou zprostředkované smkouvy. Zákazník uzavírá smlouvu vždy s poskytovatelem služby.

1.3. Tyto VOP se použijí na vztahy ze zprostředkování prodeje pouze v rozsahu, který není upraven smlouvou mezi zákazníkem a poskytovatelem služby. Smlouva mezi poskytovatelem služby a zákazníkem včetně všech jejich částí má přednost před těmito VOP.

2. UZAVŘENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

2.1. Smlouva o zprostředkování mezi zákazníkem a CA je uzavřena a je účinná:

a/ podpisem předložené formulářové smlouvy a zprostředkování služeb cestovního ruchu zákazníkem ve lhůtě určené CA.

b/ podpisem předložené smlouvy s poskytovatelem služby, kde je CA uvedena jako zprostředkovatel, provizní prodejce apod.

c/ nebo jiným výslovným souhlasem zákazníka s nabídkou poskytovatele služby zachyceným v e-mailové, telefonické nebo jiné komunikaci, ze které vyplývá, že CA je zprostředkovatelem služeb.

2.2. Smlouva o zprostředkování mezi CA a zákazníkem je sjednávána bezúplatně.

3. CENA ZPROSTŘEDKOVANÝCH SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Ceny zprostředkovaných služeb jsou sjednány ve smlouvě s poskytovatelem služeb a jsou uvedeny v CZK nebo EUR vč. případného DPH.

3.2. Pokud smlouva s poskytovatelem služby neuvádí jinak, při uzavření Smlouvy o zprostředkování je zákazník povinen uhradit zálohu z celkové ceny služby v takové výši, která je stanovena poskytovatelem služby. Termín splatnosti zálohy je určen poskytovatelem služby. Rovněž doplatek ceny služby je pevně stanoven poskytovatelem služby a musí být uhrazen nejpozději před její realizací.

3.3. Zprostředkované služby je možné částečně nebo plně uhradit dárkovým poukazem, stravenkovými kartami či dalšími benefitními kupóny, přičemž případný přeplatek nelze refundovat.

4. ODSTUPNÉ ( STORNOPOPLATEK )

4.1. Pokud smlouva s poskytovatelem služby neurčí jinak, je zákazník povinen v případě odstoupení od smlouvy s poskytovatelem služby uhradit stornopoplatek k rukám CA ve výši 1 000,- Kč. Úhrada tohoto stornopoplatku neruší právo poskytovatele služby na úhradu stornopoplatku spojeného se zrušením jím poskytnuté služby.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODY

5.1. CA ze zprostředkovaných smluv nevyplývají žádné povinnosti. CA zejména neodpovídá za vady zprostředkovaných služeb cestovního ruchu ani za vzniklé škody. CA není povinna vyřizovat reklamace týkající se vad zprostředkovaného zájezdu nebo jiných služeb, je však povinna případnou reklamaci přijmout a předat poskytovateli služeb k vyřízení. Odpovědnost CA se omezuje na zprostředkování služeb cestovního ruchu a netýká se jejich poskytnutí včetně jejich kvality.

6. POJIŠTĚNÍ

6.1. Pro účely zprostředkování jiných služeb cestovního ruchu než zájezdu není CA pojištěna pro případ úpadku. V případě zprostředkování jiných služeb než zájezdu není povinna zákazníkovi předávat formulář dle vyhlášky č. 1225/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zákazník je srozuměn s tím, že CA je oprávněna pro účely zprostředkování prodeje jiných služeb cestovního ruchu a za účelem plnění zákonných povinností zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno,příjmení, datum narození, nezbytné pasové údaje v rozsahu smlouvy ( v případě potřeby zajišťování vybraných služeb fotokopie cestovního dokladu), bankovní spojení, bydliště, příp. jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení, číslo letu, PNR kód rezervace letu, údaje o alergiích, lécích a jiných zdravotních potížích. Tyto údaje budou předány poskytovatelům služeb ( zejména hotelům, přepravním společnostem, průvodcům). Identifikační údaje o těchto poskytovatelích jsou uvedeny v jednotlivých smlouvách, které zákazník uzavřel.

7.2. Pokud poskytovatel nebo CA zpracovává osobní údaje ve třetích zemích, poskytne CA na žádost zákazníka informace o tom, zda existuje rozhodnutí EK o odpovídající ochraně osobních údajů.

7.3. Zákazník bere na vědomí, že CA bude zpracovávat jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa za účelem zasílání obchodních sdělení. Obchodní sdělení je CA oprávněna zasílat formou SMS, MMS, e-mailem, poštou či sdělovat telefinicky. Proti zasílání obchodních sdělení může vznést zákazník kdykoliv námitku a to buď na adrese CA nebo e-mailem zaslaným na e-mail: info@ingtours.cz . V tomto případě nebude CA zákazníkovi dále zasílat obchodní sdělení, ani jinak zpracovávat jeho osobní údaje pro případy přímého marketingu.

7.4. Výše uvedená ustanovení čl. 7 platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, jejichž prospěch zákazník jednal ( spolucestující). Rezervací služeb cestovního ruchu zákazník prohlašuje, že je oprávněn souhlasy za spolucestující udělit, a to ať už na základě smluvního či jiného zastoupení.

7.5. Zákazník bere na vědomí, že jako subjekt údajů má zejména následující práva:

a/ odvolat souhlas s pořizováním a zveřejňováním fotografií

b/ požadovat přístup ke svým osobním údajům

c/ požadovat opravu nepřesných č neúplných osobních údajů

d/ požadovat výmaz osobních údajů

e/ požadovat omezení zpracování svých osobních údajů

f/ vznést námitku proti zpracování osobních údajů

g/ podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů na drese: 170 00 Praha 7, ppl. Sochora 27.

8. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Smlouvy, na které se použijí tyto VOP, se řídí českým právem, a to i v případě, že byl prodán zájezd cestovní kanceláře ( dále jen CK ) v EHP i mimo EHP.

8.2. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto VOP nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto VOP vztahují.

8.3. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se tyto VOP vztahují, budou s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.

8.4. CA upozorňuje zákazníky, že rozhodné právo pro zprostředkovávanou smlouvu se bude určovat podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady ( ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy a v případě poskytování služeb mimo EU podle příslušných mezinárodních dohod.

8.5. V případě sporu vzniklého v souvislosti se smlouvou, na kterou se vztahují tyto VOP, má zákazník, který je spotřebitelem, právo na jeho mimosoudní řešení u České obchodní inspekce, tzv. ADR. Podobné informace o podmínkách mimosoudního řešení sporu jsou uvedeny na www.coi.cz .

8.6. Zákazník, který si koupil zboží či službu přes internet a je spotřebitelem, může k řešení vzniklého sporu využít platformu pro řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na http://ec.europa.eu/odr.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od ……………………………………………….