Informace o zpracování osobních údajů

Kdo jsme a jak nás můžete kontaktovat?

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Ingtours s.r.o., se sídlem Benecká ul. 921, 543 01 Vrchlabí, zapsané v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, Vložka 8534, IČ: 64255794, DIČ: CZ64255794 (dále jen "Ingtours") upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.ingtours.cz (dále jen "webové stránky"), zejména jejich registrovaných uživatelů (dále jen "uživatel") a zákazníků Ingtours, kteří vykonají prostřednictvím webových stránek objednávku (dále jen "zákazník").

Ingtours působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas udělený tímto Ingtours ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a Zákona o ochraně osobních údajů 18/2018 Sb (dále jen "GDPR").

Jaké údaje zpracováváme?

Údaje poskytnuté zákazníky. Na Ingtours zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci na Ingtours nebo při vytvoření Vaší objednávky. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, telefonní číslo a platební údaje. Ve specifických případech, např. při nabídkách ze sekce "Dodávky", vyžadujeme i uvedení adresy pro doručení, případně pokud budete chtít, můžete uvést i např. poznámku o možných časech doručení. Ve výjimečných případech, např. při zakoupení Kupónu na pojištění, je to uvedení data narození nebo rodné číslo. V případě zájmu si může uživatel a zákazník dobrovolně uvést další doplňkové údaje jako datum narození, pohlaví, případně obchodní jméno a identifikační sídlo právnické osoby, bydliště a sídlo. Výše uvedené údaje dále nazýváme "osobní údaje".

Ingtours shromažďuje, ukládá a analyzuje prostřednictvím webové stránky Ingtours. V případě, že uživatel nesouhlasí s analyzováním a shromažďováním geolokačních údajů, může si je kdykoliv vypnout v nastavení svého prohlížeče nebo vyslovit s tímto řízením nesouhlas, a to písemně prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy info@ingtours.cz a jeho uživatelský účet bude z analyzování chování uživatelů neprodleně vyřazen.

Údaje získané prostřednictvím cookies. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá Ingtours informace o Kupónech, které naši zákazníci zakoupili. Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává Ingtours údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

Údaje z Facebooku. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte Ingtours také přístup především k Vašemu jménu, příjmení a e-mailové adrese a dalším informacím, které se s námi rozhodnete sdílet.

Ingtours nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání nebo víry a podobně.

Pro jaké účely údaje zpracováváme?

Při nákupu, při registraci a pro poskytování dalších služeb na Ingtours používáme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení a e-mail. Tyto údaje bezpodmínečně potřebujeme k plnění smlouvy např. zaslání přístupu do účtu, zaslání Kupónu, informování o končící platnosti Kupónu atd. Také budeme potřebovat informaci o tom, jakým způsobem svoji objednávku zaplatíte. Po každém uskutečněném nákupu totiž zaznamenáváme informace týkající se nákupu (tzv. historii nákupů). Zpracování dat v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného Kupónu. Pokud údaje nejsou poskytnuty, nemůže Ingtours vyřídit Vaší objednávku.

Prevence podvodného jednání a plnění právních povinností. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné požadavky. Ingtours dbá na zajištění vysoké ochrany osobních údajů a usilujeme, aby naši zákazníci mohli využívat naše služby bez obav o jejich bezpečnost. Z toho důvodu sledujeme jakým způsobem jsou naše služby používány, abychom byli schopni odhalit zneužívání či případné podvody realizované na stránkách Ingtours. V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonné požadavky. Pro uvedený účel zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti.

Pro účely realizace práv a povinností ze zprostředkovatelské smlouvy za účelem fakturace, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

V případě a za účelem provádění reklamací, uživatel také souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, kterého se reklamace a/nebo platba týká, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.

Pro účely zpětné vazby - v případě, že zákazník vyjádřil souhlas v části "Hodnocení nabídky" zároveň souhlasí s tím, aby Ingtours shromažďovala, zveřejňovala a dále využívala slovní hodnocení nabídek získané od zákazníků prostřednictvím webové stránky, týkající se zakoupených Kupónů. V případě, že je hodnocení zákazníka doplněné o fotografii vytvořenou zákazníkem, uděluje dále zákazník Ingtours časově a geograficky neomezenou bezúplatnou licenci k použití fotografického díla v elektronické i tištěné podobě. V takovém případě je zákazník povinen si zajistit případný souhlas všech osob vyobrazených na poskytnutých fotografiích s použitím fotografického díla. Za porušení povinnosti zajištění souhlasu vyobrazených osob nenese Ingtours zodpovědnost.

Pro nabídku našich produktů a propagaci Ingtours formou obchodních sdělení (newsletterů) zasílaných uživatelům využívá Ingtours především e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo pro zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů Ingtours. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a také v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas Ingtours udělujete v průběhu registrace na Ingtours, v nákupním procesu zakoupení Kupónu nebo později v nastavení Vašeho uživatelského konta. Upozorňujeme, že registraci na Ingtours mohou vykonávat pouze osoby starší 16 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním oznámení nebo v nastavení uživatelského účtu.

Pro marketingové účely, lepší cílení reklamy a propagace zpracovává Ingtours při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Zpravidla na základě uvedených dat získává Ingtours statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované. Více informací o cookies naleznete zde.

Na informování o důležitých změnách na stránkách Ingtours - v případě potřeby Vás upozorníme na důležité změny týkající se služeb, které Ingtours poskytuje. Pro uvedené účely zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu.

Na zpracovávání výsledků soutěží - při účasti na našich soutěžích, promo akcích, anketách, průzkumech, apod. zpracováváme vámi zaslané údaje (převážně jméno, příjmení, kontaktní údaje). V případě, že nám zasíláte informace o jiných osobách, prosíme, abyste se před jejich poskytnutím ujistili, že tato osoba souhlasí s poskytnutím jejích osobních údajů a rozumí tomu, jak Ingtours bude její osobní údaje zpracovávat.

Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jménu a e-mailu, které vyplníte během chatu s pracovníkem Ingtours do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vámi uvedeno jméno a e-mailovou adresu pouze na základě chatu nijak dále nevyužíváme.

Zpracovávání na základě souhlasu - ve zvláštních případech, které nejsou zahrnuty v předchozích bodech můžeme vyžadovat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. V takovém případě se účel a další informace týkající se takového zpracovávání dozvíte v momentě, kdy takový souhlas budeme od Vás vyžadovat.

Jaké jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete obrátit na Ingtours a požadovat:

 1. Informace ohledně osobních údajů, které Ingtours zpracovává, o účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo Ingtours. Všeobecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
 2. Přístup k údajům, které jste poskytli Ingtours, ať už v průběhu registrace nebo vytvoření objednávky. V případě uplatnění tohoto práva vám Ingtours potvrdí, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány a případně vám budou tyto údaje zpřístupněny spolu s informacemi o jejich zpracování.
 3. Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu od Ingtours k jinému subjektu, kdy Ingtours předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu vám nebo jinému správci dle Vašeho přání.
 4. Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. Pouze v případě aktuálních údajů může Ingtours správně vyřídit Vaši objednávku.
 5. Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů), pokud se domníváte, že Ingtours zpracovává osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
 6. Právo být zapomenut tj. výmaz osobních údajů nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již Ingtours nemá zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Ingtours Vaše údaje zcela nebo částečně zlikviduje.Uživatelé i zákazníci Ingtours mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení (newsletterů) a to:
  • kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
  • namítat proti zpracování osobních údajů u Ingtours na e-mailové adrese info@ingtours.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.

Dále mohou uživatelé a zákazníci Ingtours vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě Ingtours okamžitě ukončí zpracování osobních údajů pro tyto účely.

Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete Ingtours ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně. Více informací o zákazu a smazání cookies najdete zde.

Mimo výše uvedené oprávnění máte vždy v případě porušení povinností Ingtours možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kdo má přístup k údajům?

Osobní údaje jsou v první řadě zpracovávány zaměstnanci Ingtours a spolupracujícími osobami. Všechny osoby, které mají přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s Ingtours.

Obchodní partner Ingtours, na jehož produkty nebo služby jste si prostřednictvím Ingtours zakoupili poukaz, a to výhradně proto, aby vám tento partner mohl za dané zboží nebo služby vystavit daňový doklad.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

Veřejnoprávní subjekty, u kterých platí výjimka z povinnosti mlčenlivosti. Jde o vybrané subjekty veřejné správy a jiné subjekty, které jsou k tomu oprávněny ze zákona (např. soudy, ČOI, exekutoři atd).

Mezi zpracovatele, jejichž Ingtours využívá, patří:

 • Nástroje pro on-line marketing
 • Služby zajišťující účetnictví
 • Služby správy serveru a databází
 • Služby zákaznické podpory
 • Služby zajišťující rezervační systém (Pear s.r.o.)
 • Služby na správu a odesílání emailů
 • Služby zajišťující zákaznickou podporu
 • Služby zajišťující zasílání sms
 • Služby vývoje software a IT podpory
 • Služby zajišťující datovou analytiku a statistiku
 • Další subjekty, které nám poskytují své služby

Jak dlouho údaje zpracováváme?

Ingtours zpracovává osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky, včetně jejího zaplacení a doručení Kupónu. Ze zákona Ingtours následně uchovává některé údaje obsažené v účetních dokladech.

Údaje získané na marketingové účely prostřednictvím cookies zpracovává Ingtours po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování po dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracovávání Vašich osobních údajů, které probíhá na základě právního titulu oprávněného zájmu, můžete kdykoli podat námitku.

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováme jen tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, které jsou uvedeny výše, nebo po dobu, po kterou je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na Ingtours vztahují. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

Bezpečnost

Ingtours dbá na bezpečnost Vašich dat. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Ingtours klade při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných dat.

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické nebo papírové formě, automatizovaně v elektronických informačních systémech, případně i manuálně.

Všechny osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, ke kterým mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to jen v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany Ingtours pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

Ochrana osobních údajů dětí je pro nás mimořádně důležitá. Z tohoto důvodu Ingtours vědomě nevybírá ani nepožaduje osobní informace od žádné osoby mladší 16 let. V případě, že se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje od dítěte mladšího 16 let, vymažeme tyto informace co nejdříve. Děti ve věku do 16 let mohou služby Ingtours využívat pouze s povolením a pod dohledem svých rodičů.

Jak můžete svá práva uplatnit?

Ingtours jmenoval odpovědnou osobu na ochranu osobních údajů (DPO). Pokud si myslíte, že Ingtours tato pravidla ochrany osobních údajů nedodržuje nebo, že byla Vaše práva porušena, kontaktujte ji na adrese: Ingtours s.r.o., Zámecká ul. 1453, 543 01 Vrchlabí, případně prostřednictvím e-mailu: info@ingtours.cz, online žádosti nebo na telefonním čísle +420 702 093 598.

Pokud se rozhodnete uplatnit vůči nám jakékoli z výše uvedených práv, můžete tak učinit na výše uvedených kontaktech ať už telefonicky nebo písemně. Berte prosím na vědomí, že pokud uplatníte své právo, musíme si být jisti Vaší identitou. Proto Vás v některých případech můžeme požádat o její prokázání.

Při uplatnění jakéhokoliv výše uvedeného práva Vás bez zbytečného odkladu písemně informujeme o způsobu vyřízení Vaší žádosti. Zákonná lhůta na vyjádření je nejpozději do jednoho měsíce ode dne obdržení žádosti. Vzhledem ke složitosti a počtu žádostí jsme oprávněni prodloužit danou lhůtu o dva měsíce. V případě prodloužení lhůty Vás budeme informovat včetně uvedení důvodu.